ازین عکسا که حواسش نیست ؛ ممد بچگیاته ها ؛ز غوقای جهان فارق