بین ما تقدیر دیواری بنا کرده ست و من از مدارا خسته ام باید دری پیدا کنم