گر نداری دانش ترکیب رنگ
بین گلها , زشت و یا زیبا مکن

خوب دیدن , شرط انسان بودن است

عیب را , در این و آن پیدا مکن

مولانا