تو نبودی زمین یک زیر سیگاری گلی بود / جایی برای خاموش کردن بی حوصلگی ها