گفت چرا نهان کنی
عشق مرا چو عاشقی

من ز برای این سخن شهره عاشقان شدم