نفسم گرفت ازین شهر در این حصار بشکن
آهنگ زیبای حبیب مرد تنهای شب