شعر زیبا برای تمام مادران

گفت : از مادر بخوان گفتم : که مادر مهربان
گفت : یک چیز دگر گو گفتمش : آرام جان