بهترین عکس دنیا
هرچه سرگشته و حیران همه عمر دویدیم
آخر به همان نقطه که بودیم رسیدیم